Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling mandag d. 23.3. kl. 19:00 i lokale 1.04 på Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget for det kommende år

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse og suppleanter jf. § 4.2 og § 5.5

7. Valg af revisor og revisorsuppleant jf. § 5.5.

8. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes til formand@egnsnettet.dk senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag fremlægges på hjemmesiden senest én uge før generalforsamlingens afholdelse.

Der indkaldes hermed også til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling samme dag og sted, jf. vedtægternes § 8, fordi bestyrelsen forventer at fremsætte forslag om ændring af vedtægterne. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes umiddelbart efter afslutning af den ordinære generalforsamling.

hilsen

Bestyrelsen