Vedtægter


Vedtaget på generalforsamling 17/3 2009. Ændret på generalforsamling 23/3 2015 og 12/8 2020.

VEDTÆGTER for EGNSNETTET

§ 1. NAVN OG HJEMSTED
1.1 Foreningens navn er: Egnsnettet.
1.2 Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune.

§ 2. FORMÅL
2.1 Egnsnettet er en selvstændig, almennyttig, upolitisk og ikke kommerciel forening oprettet med følgende formål:
a. at formidle etablering af højhastigheds egnsnet for alle i Egnsnettets naturlige dækningsområde (herefter benævnt: området),
b. at formidle tilgængeliggørelse af højhastigheds internetadgang på rimelige vilkår overalt i området ud fra en solidarisk grundtanke,
c. at formidle udvikling af et egns-websted for alle borgere i området samt 
d. at formidle dannelsen af åbne IT-selvhjælps miljøer evt. med eget værksted i området.

§ 3. ORGANISATION
3.1 Egnsnettet er en interesseorganisation for forbrugerne af bredbåndsnet i området.

§ 4 BESTYRELSEN
4.1 Bestyrelsen varetager foreningens overordnede formål.
4.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling for 2 år. Fire bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Det tilstræbes, at der er valgte repræsentanter fra såvel administrationen i Syddjurs Kommune samt Syddjurs erhvervsliv.
4.3 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
4.4 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig flertalsbeslutning. Der skal foretages skriftlig afstemning, hvis blot et medlem ønsker det. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
4.5 Bestyrelsen tilrettelægger selv sit arbejde og forretningsorden og bestyrelsen er ansvarlig for, at der føres et beslutningsreferat fra alle møder.
4.6 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.
4.7 Bestyrelsen kan indgå aftaler i overensstemmelse med foreningens formål og eventuelle generalforsamlingsbeslutninger.
4.8 Bestyrelsen fastsætter abonnementsvilkår samt forestår administrationen af de indgåede tilslutningsaftaler.

§ 5. GENERALFORSAMLING
5.1 Den årlige generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
5.2 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
5.3 Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med fremlæggelse af dagsorden gennem foreningens hjemmeside og på e-mail tilsendt alle medlemmer på foreningens e-mail-liste senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen kan suppleres med meddelelse gennem dagspressen.
5.4 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske som til ordinær generalforsamling jf. § 5.3
5.5 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 personer jf. § 4.2, samt 2 suppleanter for 2 år med valg skiftevis årligt. Ligeledes vælges årligt for ét år én revisor samt én revisorsuppleant.
5.6 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes til formanden senest to uger før generalforsamlingens afholdelse og skal efterfølgende fremlægges på foreningens hjemmeside senest én uge før generalforsamlingens afholdelse.
5.7 Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Ligeledes skal ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst ¼ af foreningens medlemmer skriftligt og med angivelse af dagsorden har fremsendt ønsket til formanden. Indkaldelse til generalforsamlingen skal da udsendes inden 14 dage med varsel jf. § 5.3. 
5.8 Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal som minimum omfatte:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter jf. § 4.2 og § 5.5
7. Valg af revisor og revisorsuppleant jf. § 5.5.
8. Eventuelt.

5.9 Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres med almindelig stemmeflerhed.

§ 6. MEDLEMMER
6.1 Medlemskredsen er brugere, som er tilsluttet Egnsnettet. Hver tilslutning udløser 1 stemme ved generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
6.2 Som interessemedlemmer kan optages alle, som viser interesse for foreningen. Interessemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.
6.3 Retsforholdet mellem Egnsnettet og det enkelte medlem reguleres af de til enhver tid gældende abonnementsvilkår.
6.4 Udmeldelse kan ske i henhold til den indgåede tilslutningsaftale. Det udleverede materiale tilhører foreningen og skal tilbageleveres ved udmeldelse.

§ 7. ØKONOMI
7.1 Foreningens økonomi hviler på medlemmernes månedlige brugerbetaling samt evt. kontingent i henhold til § 5.8 st. 4.
7.2 Foreningens økonomi kan i øvrigt støttes med frivillige bidrag fra fonde, medlemmer, offentlige myndigheder o.l. Bestyrelsen kan i enighed indgå låneaftaler.
7.3 Bestyrelsen udarbejder regnskab for Egnsnettet, som forelægges til godkendelse på den årlige generalforsamling jf. §. 5.8.3. (Regnskabsåret følger kalenderåret)
7.4 Medlemmerne/brugerne hæfter ikke for foreningen, og er ikke forpligtet af foreningens aftaler med samarbejdspartnere og udbydere eller for foreningens gæld.

7.5 Bestyrelsens formand eller næstformand er sammen med kassereren berettiget til i overensstemmelse med budgettet at disponere over foreningens midler. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler om de tegningsberettigedes dispositionsmuligheder.

7.6. Det årlige budget, jf. § 5.8.4, må kun overskrides efter vedtagelse i bestyrelsen.

§ 8 VEDTÆGTSÆNDRINGER
8.1 Vedtægtsændringer kræver at mindst 25 % af medlemmerne er repræsenteret på den ordinære generalforsamling og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for vedtægtsforslaget. Er dette ikke muligt kan en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling afholdt senest 6 uger efter den ordinære generalforsamling godkende vedtægtsændringer med almindelig stemmeflerhed.

§ 9. OPLØSNING
9.1 Foreningen kan nedlægges, hvis nedlæggelse besluttes på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger indkaldt jf. § 5.3. Dog skal indkaldelse til den første generalforsamling ske skriftligt til alle foreningens medlemmer/brugere enten ved e-mail eller brev.
9.2 Hvis foreningen nedlægges skal eventuelle overskydende aktiver efter den afgående bestyrelses bestemmelse fordeles, så almennyttige IT-initiativer fremmes bedst muligt.