Nyheder

Indkomne forslag til dagsordenens punkt 5

Der er indkommet ét forslag fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har de sidste 5 år arbejdet efter den strategi, der blev godkendt på generalforsamlingen i 2018. Strategien er løbende blevet evalueret og justeret på den årlige generalforsamling. Strategiens mål forventes nået i løbet af 2022 og der er derfor behov for igen at udstikke en retning for bestyrelsens overordnede mål for de kommende år.

Bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen vedtager følgende tekst:

Bestyrelsen udarbejder et forslag til ny strategi gældende fra 2023. Forslaget fremlægges på generalforsamlingen i 2023.

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag d. 22.3. kl. 19:30 i ‘pyramiden’ på Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget for det kommende år

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse og suppleanter jf. § 4.2 og § 5.5

7. Valg af revisor og revisorsuppleant jf. § 5.5.

8. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes til formand@egnsnettet.dk senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag fremlægges på hjemmesiden senest én uge før generalforsamlingens afholdelse.

hilsen

Bestyrelsen

Velkommen til 2022!

Det har på mange måder været et usædvanligt – og så alligevel et næsten almindeligt år. Vi har i dén grad fået trykprøvet vores kapacitet; mange af jer har brugt coronaåret på nettet. Normalen er nu, at vores net håndterer et samlet download på 3-4 TB i døgnet. Alle medlemmer har siden udgangen af 2020 øget deres individuelle download med mellem 32% og 233%. Samtidig har bestyrelsen da også i forbindelse med den årlige evaluering på vores budget- og strategiseminar kunnet konkludere, at de nedbrud og den ustabilitet, I har måttet opleve, i det store og hele har haft udspring i strømnedbrud eller varslede reparationer og opgraderinger.

Vi er dog pinligt bevidst om, at vi fortsat skylder lidt på den lovede opgradering af nettet for de sidste ca. 5% af medlemmerne. Det var planen, at vi skulle være fuldført opgraderingen inden udgangen af 2021. Vores ”problem” er den succes, vores trofaste samarbejdspartner har oplevet; de har simpelthen haft så mange opgaver, at vi har måttet se os nedprioriteret – der er dog lovet bod og bedring. Så vi satser på, at vores medlemmer på Korupmasten og Frederiksallé kan komme op i fart gerne allerede i de første par måneder af i år. Dermed har alle mulighed for frit valg mellem tre hastigheder. Følg gerne med her på hjemmesiden, find informationer om jeres betaling på brugerprotalen og send os evt. en mail med idéer til tiltag og forbedringer. Vi – teknikere, bestyrelse og frivillige i Egnsnettet – vil gøre vores bedste for at alle får et:

Godt nytår – og godt netår!

Indkomne forslag til dagsordenens punkt 5

Der er indkommet ét forslag fra bestyrelsen vedr. evaluering og justering af strategi for Egnsnettet 2018-2023:

Bestyrelsen foreslår justering af teksten om ydelse.

Nuværende tekst: Internet med mindst 40-60 Mb, så der eksempelvis kan streames tv problemfrit

Forslag til ny formulering: Internet med mindst 10-100 Mb, så der eksempelvis kan streames tv problemfrit


Se den nugældende strategi her: https://egnsnettet.dk/wp-content/uploads/2020/08/Strategi-2020-GF-vedtaget.pdf

Ændring af abonnementsvilkårene – pris for teknisk hjælp

Fremover vil Egnsnettets teknikere kunne hjælpe med installering af modtager og med fejlfinding og optimering af medlemmernes egen hardware. De løser opgaverne i deres fritid, og vores responstid kan derfor være op til 3 uger efter din henvendelse. Prisen er 150,- kr./time.

Prisen er sat ind i punkt 1B i abonnementsvilkårene. Vi har samtidig samlet alle priser og gebyrer i dette punkt for at lette overblikket. De nye abonnementsvilkår træder i kraft i dag. Der er er ikke lavet andre ændringer.

Ordningen med servicetjek med ekstern leverandør fortsætter uændret.

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag d. 21.9. kl. 19:30 i lokale 1.04 på Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget for det kommende år

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse og suppleanter jf. § 4.2 og § 5.5

7. Valg af revisor og revisorsuppleant jf. § 5.5.

8. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes til formand@egnsnettet.dk senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag fremlægges på hjemmesiden senest én uge før generalforsamlingens afholdelse.

hilsen

Bestyrelsen

Generalforsamling 2021

Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er på plads. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen tirsdag d.21.9. kl. 19:30. Dagsorden mv. kommer sammen med den formelle indkaldelse.

Nu kan man betale med MobilePay

Man kan selvfølgelig betale vores fakturaer som man plejer, men vi har tilføjet MobilePay som mulighed og håber betaling for abonnement og services dermed bliver nemmere for mange.

Generalforsamling 2021 udsat

Bestyrelsen har besluttet, at vi udsætter generalforsamlingen indtil videre. Vi afventer meldingerne fra Mette & Søren og vender tilbage med en indkaldelse.

Godt nytår og lidt nyt!

Vi benytter årsskiftet til at fortælle lidt om, hvad vi har lavet i efteråret og hvad vi pønser på i 2021.

Under driftsinfo offentliggør vi hvert kvartal en graf, som viser driftssikkerheden på vores backbone (det trådløse net med alle sendepunkterne). Vi har en pæn vandret kurve meget tæt på 100%, men der er stadig rum for forbedringer. En af de hyppige årsager til nedbrud er strømafbrydelser, så vi vil forsøge os med batteribackup på et par udvalgte sendepunkter. Vi vil også efterhånden flytte vores udstyr til udvendige teknikskabe, så vi ikke er afhængige af, om masteholder er hjemme, hvis noget går galt.  Vi håber på, at begge dele vil reducere antallet og varigheden af udfald.

Mange af jer har allerede benyttet tilbuddet om differentieret pris/ydelse. Muligheden kommer for de sidste i takt med den forventede opgradering af de sidste sendepunkter i løbet af året.

Vi har skiftet vores gamle kassevogn ud med en nyere og mindre, men næsten lige så rummelig, servicebil. Foreningens teknikere kører nu mere end dobbelt så langt på literen, så samtidig med at have gjort en god gerning for miljøet forventer vi at spare et pænt beløb på faste udgifter, diesel og reparationer.

I 2021 er det også planen at byde på en mere brugervenlig hjemmeside med ny grafik samt at gøre betaling nemmere med MobilePay.

Godt nytår!