admin

Fiber nedbrud i Rønde.

Vi oplever problemer med fiber forbindelsen ind i Rønde siden kl. 23 Onsdag aften. Fejlen er indmeldt til fiber leverandøren og vi afventer de finder en løsning. Der er derfor ingen net på de master der får signal inde fra Rønde skole.

Materiale til generalforsamlingen 2022

PowerPoint med bestyrelsens beretning, indkomne forslag mm.:  https://egnsnettet.dk/wp-content/uploads/2022/03/Generalforsamling2022-PowerPoint.pdf

Årsregnskab 2021: https://egnsnettet.dk/wp-content/uploads/2022/03/egnsnettetårsregnskab2021.pdf

Budget for 2022: https://egnsnettet.dk/wp-content/uploads/2022/03/egnsnettetbudget2022forslag.pdf

Referat

Referat generalforsamling 2022

Indkomne forslag til dagsordenens punkt 5

Der er indkommet ét forslag fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har de sidste 5 år arbejdet efter den strategi, der blev godkendt på generalforsamlingen i 2018. Strategien er løbende blevet evalueret og justeret på den årlige generalforsamling. Strategiens mål forventes nået i løbet af 2022 og der er derfor behov for igen at udstikke en retning for bestyrelsens overordnede mål for de kommende år.

Bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen vedtager følgende tekst:

Bestyrelsen udarbejder et forslag til ny strategi gældende fra 2023. Forslaget fremlægges på generalforsamlingen i 2023.

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag d. 22.3. kl. 19:30 i ‘pyramiden’ på Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget for det kommende år

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse og suppleanter jf. § 4.2 og § 5.5

7. Valg af revisor og revisorsuppleant jf. § 5.5.

8. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes til formand@egnsnettet.dk senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag fremlægges på hjemmesiden senest én uge før generalforsamlingens afholdelse.

hilsen

Bestyrelsen

Velkommen til 2022!

Det har på mange måder været et usædvanligt – og så alligevel et næsten almindeligt år. Vi har i dén grad fået trykprøvet vores kapacitet; mange af jer har brugt coronaåret på nettet. Normalen er nu, at vores net håndterer et samlet download på 3-4 TB i døgnet. Alle medlemmer har siden udgangen af 2020 øget deres individuelle download med mellem 32% og 233%. Samtidig har bestyrelsen da også i forbindelse med den årlige evaluering på vores budget- og strategiseminar kunnet konkludere, at de nedbrud og den ustabilitet, I har måttet opleve, i det store og hele har haft udspring i strømnedbrud eller varslede reparationer og opgraderinger.

Vi er dog pinligt bevidst om, at vi fortsat skylder lidt på den lovede opgradering af nettet for de sidste ca. 5% af medlemmerne. Det var planen, at vi skulle være fuldført opgraderingen inden udgangen af 2021. Vores ”problem” er den succes, vores trofaste samarbejdspartner har oplevet; de har simpelthen haft så mange opgaver, at vi har måttet se os nedprioriteret – der er dog lovet bod og bedring. Så vi satser på, at vores medlemmer på Korupmasten og Frederiksallé kan komme op i fart gerne allerede i de første par måneder af i år. Dermed har alle mulighed for frit valg mellem tre hastigheder. Følg gerne med her på hjemmesiden, find informationer om jeres betaling på brugerprotalen og send os evt. en mail med idéer til tiltag og forbedringer. Vi – teknikere, bestyrelse og frivillige i Egnsnettet – vil gøre vores bedste for at alle får et:

Godt nytår – og godt netår!

Oppetid 1.-4. kvartal 2021

Billedet viser oppetiden for udstyret i vores backbone, dvs. hele nettet med alt udstyr i alle sendemasterne.

De fleste store ‘hak’ i grafen skyldes eksterne strømsvigt, planlagte og varslede arbejder med opgradering af udstyret i vores master og hos vores fiberleverandør.

Perioden, hvor grafen mangler, skyldes et koks i vores registreringssoftware. Se evt. hele historikken her på driftsinfo, hvis du vil se, hvad der skete i løbet af året og i perioden uden graf.

Speedproblemer i og omkring Rønde

Vi har problemer med download-hastigheden i dele af nettet i og omkring Rønde. Nærmere info følger, når en tekniker har et bud på årsagen.

Ved 21-tiden var fejlen rettet.

Feldballe og Tåstrup havde ustabil fiber i formiddag

Vores fiberleverandør oplyser, at de har haft fejl på fiberen mellem kl 9:00 og 9:17 i dag.

Materiale fra generalforsamlingen 2021

PowerPoint med bestyrelsens beretning, indkomne forslag mm.: https://egnsnettet.dk/wp-content/uploads/2021/09/Generalforsamling2021-PowerPoint.pdf

Referat: Uploades så snart det er klar.

Årsregnskab 2020: https://egnsnettet.dk/wp-content/uploads/2021/09/Årsregnskab-2020-Egnsnettet.pdf

Budget for 2021: https://egnsnettet.dk/wp-content/uploads/2021/09/egnsnettetbudgetdrift2021.pdf

Strategi for 2018-23 som vedtaget på generalforsamlingen 2021: https://egnsnettet.dk/wp-content/uploads/2021/09/Strategi-2021-GF-vedtaget.pdf

Indkomne forslag til dagsordenens punkt 5

Der er indkommet ét forslag fra bestyrelsen vedr. evaluering og justering af strategi for Egnsnettet 2018-2023:

Bestyrelsen foreslår justering af teksten om ydelse.

Nuværende tekst: Internet med mindst 40-60 Mb, så der eksempelvis kan streames tv problemfrit

Forslag til ny formulering: Internet med mindst 10-100 Mb, så der eksempelvis kan streames tv problemfrit


Se den nugældende strategi her: https://egnsnettet.dk/wp-content/uploads/2020/08/Strategi-2020-GF-vedtaget.pdf