Nyheder

Få hjælp og find svar her på hjemmesiden

Under support har vi nu fået samlet en række ‘ofte stillede spørgsmål’ / FAQ.

For eksempel svar på spørgsmål om hastighed, betalingsmetoder og opsigelse af abonnement. Der er også hjælp til at løse problemer med ustabilt net og modtagelse af mails fra os.

Nye abonnementsvilkår

Bestyrelsen har foretaget en række justeringer i vores abonnementsvilkår. Teksten passer nu bedre til den måde, vi håndterer ind- og udmeldinger på i praksis.

Det er bl.a. tydeliggjort, at der ikke er en egentlig bindingsperiode, samt at vi ved udmelding tilbagebetaler forudbetalinger, som dækker mere end indeværende kvartal.

Vi har også indsat en ny bestemmelse om vores behandling af oplysninger om medlemmerne.

Se de nye vilkår her: https://egnsnettet.dk/wp-content/uploads/2020/09/Abonnementsvilkår2020-09-14.pdf

Mere godt nyt

Vi benytter den veloverståede generalforsamling som anledning til at fortsætte info-rækken her i nyhedsrubrikken. Nedenfor kan du læse et sammendrag af referatet.

Vi kan konstatere, at vi allerede nu har indfriet flere af de væsentligste mål i vores 5-års strategi. Nettet er nu så stærkt, at vi siden februar i år har kunnet tilbyde næsten alle, der måtte ønske det op til 40-100 Mbit. Det mener vi selv er en god nyhed set i forhold til strategiens endemål om mindst 40-60 Mbit i 2023.

Vi har fornyet store dele af det tekniske udstyr i masterne og hos mange af brugerne. I 2019 brugte vi således omkring ½ mio. kr. på udstyr og ekstern bistand, men samtidig leverede vores 10 frivillige også omkring 4000 arbejdstimer, hvilket svarer til ca. 2 fuldtidsstillinger.

Forbedringerne kan ses på forbruget. Over de seneste 16 måneder har 50% af medlemmerne øget forbruget med mere end 400%. Hvis vi ser på 80% af medlemmerne, er forbruget øget med mere end 120% i samme periode.

Pt. har knapt 100 af de 650 medlemmer benyttet sig af få højere hastighed end de 10-20 Mbit, som er standard. Halvdelen heraf har nu 40-100 Mbit for 160 kr./md.

Vores nye software, der både styrer nettet og vores medlemsadministration, er hurtigt blevet et uundværligt redskab i vores daglige arbejde – og så er det oven i købet gratis shareware, der bruges globalt og løbende forbedres af andre glade it-nørder et sted derude i skyen. Softwaren overvåger nettet og kan levere statistik om driftsikkerheden. Vi udgiver derfor en gang hvert kvartal under driftsinfo en graf, som viser en oppe-tid med en næsten flad kurve tæt på 100%. Softwarens medlemsdel har også givet os muligheden for at lave brugerportalen (adgang via knap her på hjemmesiden), hvor du kan logge ind og bl.a. se dine betalinger, fakturaer, dit forbrug og din kommunikation med os i eventuelle supportsager.

Der er for første gang i foreningens historie udarbejdet et revideret årsregnskab. Bogføring og regnskab er overgået til statsaut. revisor. De centrale tal fra det reviderede årsregnskab er: Årets resultat viser et planlagt minus på 301.324,- kr. (i 2018 et plus på 63.080,- kr.). Egenkapital: 1.513.874,- kr. (2018: 1.815.198,- kr.) og balance: 1.697.254,- kr. (2018: 1.911.069,- kr.).

Der er mange flere detaljer om økonomi, teknik og generelt om vores arbejde her på hjemmesiden under generalforsamling hvor du bl.a. kan finde referat fra generalforsamlingen, bestyrelsens beretning, regnskab for 2019, budget for 2020 og den opjusterede strategi for 2018-2023.

På generalforsamlingen var der udskiftning på to af pladserne i den 7 mand store bestyrelse. Sekretær og kasserer havde valgt at udtræde efter begge at have ydet vigtige og meget værdsatte indsatser i foreningen – stor tak til Tove og Carl. Ud over de to nye ansigter i bestyrelsen kan Egnsnettet byde velkommen til en ny førstesuppleant – velkommen til Lene, Bjarne og Svend.

Den delvist fornyede bestyrelse fortsætter 2020 med samme kurs og samme fart. Vi glæder os allerede til at aflægge beretning på næste generalforsamling i marts 2021.

Husk tilmelding til generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes onsdag d.12.8.2020 kl. 19:00 i Rønde Idrætscenter, i ’Pyramiden’, men husk, at det er nødvendigt med

tilmelding senest mandag d.3.8.2020 til support@egnsnettet.dk

Spam eller uønsket post.

I forbindelse med juli kvartals opkrævninger har supporten oplevet mange flere henvendelser vedr. manglende faktura modtagelse. Det er fortrinsvis fra hotmail brugere, så noget tyder på, at der er ændret på deres algoritmer, og derfor er mail fra os havnet i uønsket post, hos flere brugere, og kun hvis du dagligt tjekker uønsket post, vil du så se vores besked når vores mail havner der. Vi har afsendt faktura til alle d. 17 juni med forfald d. 1.juli. Når vi IKKE får vores mail retur, kan vi ikke se, at i som brugere, ikke modtager vores post.

Hvis du fremover vil undgå, at mail fra os havner i uønsket post, så skal du selv lave en indstilling i dit eget mailprogram, der gør at du fortæller din mail leverandør at du ØNSKER post fra os.

Vi har lavet en vejledning, så du kan gøre det rigtigt, så se på denne side under SUPPORT og ofte stillede spørgsmål. Og få det gjort så du undgår suspendering og en ekstra opkrævning på 75,- fordi du betaler for sent.

Det er ærgerligt for dig, og vi bruger en masse unødig tid med at hjælpe jer brugere videre.

Generalforsamlingen afholdes d.12.8.

Vi kan nu afholde generalforsamlingen i overensstemmelse med den oprindelige indkaldelse og det bliver

onsdag d.12.8.2020 kl. 19:00 på Rønde Idrætscenter i pyramiden

For at kunne afvikle generalforsamlingen forsvarligt i forhold til de covid-19 regler, der må være gældende på dagen, er det nødvendigt med en begrænsning på 50 deltagere og tilmelding efter først-til-mølle-princippet.

Tilmelding senest mandag d.3.8.2020 til support@egnsnettet.dk

Vær opmærksom på, at din tilmelding kun gælder én person pr. medlemskab/husstand.

Hurtigt net – hurtig hjælp

Vi har lavet en aftale med en ekstern leverandør, så man kan få hurtig hjælp mod betaling. Spørg supporten eller se priser og muligheder i abonnementsvilkårenes punkt 1.B, som vi netop har opdateret – klik her: https://egnsnettet.dk/wp-content/uploads/2020/04/Abonnementsvilkår2020-04-26.pdf

Som hidtil kan man vælge at få hjælp af vores frivillige teknikere og det er selvfølgelig stadig gratis.

Generalforsamlingen er udsat

Generalforsamlingen er udsat. Rønde Idrætscenter, hvor vi havde booket lokaler har lukket for alle aktiviteter ind til videre.

Nærmere inforation om ny dato følger her på hjemmesiden og på mail til alle medlemmer, når myndighederne giver ok til, at vi kan mødes på normal vis igen.

3 hastigheder – 3 priser

Vi kan nu tilbyde mere hastighed til dem, der har brug for det. Vi har tre forekellige abonnementstyper:

Standard:      10-20 Mbit for 100,- kr. pr. md.

Mellem:        20-40 Mbit for 130,- kr. pr. md.

Høj:               40-100 Mbit for 160,- kr. pr. md.

Hvis du vil have mere fart end det nuværende standardabonnement, skal du blot sende en mail til support@egnsnettet.dk med besked om, hvilket abonnement du ønsker. Ændringen træder i kraft fra og med næste kvartal og koster 125,- kr. i engangsgebyr, når du selv henter og monterer udstyret.

Hvis du vil have mere fart med det samme, og du selv monterer det nye udstyr er engangsgebyret 500,- kr. som bl.a dækker omkostninger til omprogrammering.

Det koster et engangsgebyr på 750,- kr., hvis du skal have mere fart straks inkl. montering. Den nye månedspris vil blive faktureret fra og med næste kvartal.

Hvis du vælger at skifte til højere hastighed, skal du nok have monteret en ny modtager/antenne. Bemærk, at det nye udstyr kun kan fungere, hvis der er helt frit sigte til vores sendemast.

Vores net er klar til at levere højere hastighed fra de fleste sendepunkter, men nogle steder vil man dog være nødt til at vente på at vi opgraderer udstyret i masten. Vi prioriterer opgraderingerne dér, hvor efterspørgslen efter mere speed er størst.

Hvis du vil fortsætte med din nuværende hastighed, skal du ikke foretage dig noget.

Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling mandag d. 23.3. kl. 19:00 i lokale 1.04 på Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget for det kommende år

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse og suppleanter jf. § 4.2 og § 5.5

7. Valg af revisor og revisorsuppleant jf. § 5.5.

8. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes til formand@egnsnettet.dk senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag fremlægges på hjemmesiden senest én uge før generalforsamlingens afholdelse.

Der indkaldes hermed også til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling samme dag og sted, jf. vedtægternes § 8, fordi bestyrelsen forventer at fremsætte forslag om ændring af vedtægterne. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes umiddelbart efter afslutning af den ordinære generalforsamling.

hilsen

Bestyrelsen