Generalforsamling

Materiale fra generalforsamlingen 2020

PowerPoint med bestyrelsens beretning, indkomne forslag mm.: http://egnsnettet.dk/wp-content/uploads/2020/08/Generalforsamling2020.pdf

Årsregnskab 2019: http://egnsnettet.dk/wp-content/uploads/2020/08/Regnskab-Egnsnettet-2019.pdf

Årsregnskab 2019 – underskriftside: http://egnsnettet.dk/wp-content/uploads/2020/08/Regnskab-2019-underskriftside-bestyrelse.pdf

Budget for 2020: http://egnsnettet.dk/wp-content/uploads/2020/08/Budget-2020.pdf

Strategi for 2018-2023 som vedtaget på generalforsamlingen 2020: http://egnsnettet.dk/wp-content/uploads/2020/08/Strategi-2020-GF-vedtaget.pdf

Referat: http://egnsnettet.dk/wp-content/uploads/2020/08/Generalforsamling-Egnsnettet2020-Referat.pdf

Husk tilmelding til generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes onsdag d.12.8.2020 kl. 19:00 i Rønde Idrætscenter, i ’Pyramiden’, men husk, at det er nødvendigt med

tilmelding senest mandag d.3.8.2020 til support@egnsnettet.dk

Generalforsamlingen afholdes d.12.8.

Vi kan nu afholde generalforsamlingen i overensstemmelse med den oprindelige indkaldelse og det bliver

onsdag d.12.8.2020 kl. 19:00 på Rønde Idrætscenter i pyramiden

For at kunne afvikle generalforsamlingen forsvarligt i forhold til de covid-19 regler, der må være gældende på dagen, er det nødvendigt med en begrænsning på 50 deltagere og tilmelding efter først-til-mølle-princippet.

Tilmelding senest mandag d.3.8.2020 til support@egnsnettet.dk

Vær opmærksom på, at din tilmelding kun gælder én person pr. medlemskab/husstand.

Indkomne forslag til dagsordenens punkt 5

Der er indkommet 2 forslag fra bestyrelsen. Se dem ved at klikke på dette link: http://egnsnettet.dk/wp-content/uploads/2020/03/Vedtægtsændring2020Bestyrelsens-forslag.pdf

Generalforsamlingen er udsat

Generalforsamlingen er udsat. Rønde Idrætscenter, hvor vi havde booket lokaler har lukket for alle aktiviteter ind til videre.

Nærmere inforation om ny dato følger her på hjemmesiden og på mail til alle medlemmer, når myndighederne giver ok til, at vi kan mødes på normal vis igen.

Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling mandag d. 23.3. kl. 19:00 i lokale 1.04 på Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget for det kommende år

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse og suppleanter jf. § 4.2 og § 5.5

7. Valg af revisor og revisorsuppleant jf. § 5.5.

8. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes til formand@egnsnettet.dk senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag fremlægges på hjemmesiden senest én uge før generalforsamlingens afholdelse.

Der indkaldes hermed også til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling samme dag og sted, jf. vedtægternes § 8, fordi bestyrelsen forventer at fremsætte forslag om ændring af vedtægterne. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes umiddelbart efter afslutning af den ordinære generalforsamling.

hilsen

Bestyrelsen

Generalforsamling 2020

Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er på plads. Så sæt kryds i kalenderen d.23.3. kl. 19:00. Dagsorden ifølge vedtægterne (§ 5.8). Meddelelse om sted kommer inden længe sammen med den formelle indkaldelse.